“ตำนานหน้าแรก: ประวัติศาสตร์ มีไว้จดจำ มีแห่งแรก จึงมี วันนี้”

คอลัมภ์ประจำ : พบกันทุกวันเสาร์

(เริ่ม เสาร์ที่ 08 พฤษภาคม 2564 เป็นต้นไป)

ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาสินค้า OTOP ขอนแก่น บริหารงาน โดย บริษัท ขอนแก่น โอทอป อินเตอร์เทรดเดอร์ จำกัด มีการปรับปรุงศูนย์ฯ ภายใต้แนวคิดของ““ขอนแก่นโมเดล” คือ ภาครัฐ ร่วมกับ ภาคเอกชน เพื่อการบริหารจัดการ ที่คล่องตัว และคงไว้ซึ่งหลักการ “ธรรมาภิบาล”อย่างมั่นคง อันจะส่งผลดี ต่อทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้อง บังเกิดความยั่งยืน ต่อบ้านเมือง สืบไป

ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาสินค้า OTOP ขอนแก่น เปิดทำการ โฉมใหม่ หลังจากที่มีการปรับปรุง ด้วย “ขอนแก่นโมเดล” เมื่อวันที่ 10 พฤศจิกายน  2563

>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>

ซี่รี่ย์ #33 : ตำนานหน้าแรก: ประวัติศาสตร์ มีไว้จดจำ มี แห่งแรก จึงมี วันนี้

สวัสดีxวันเสาร์ของเดือนพฤษภาคม และขอต้อนรับกับบทความแรกแห่งปี 2565 ของทางศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาสินค้า โอทอป ขอนแก่น วันนี้ ทางศูนย์ฯ จะพาทุกท่านไปพบกับ สถาที่แรกในขอนแก่น ว่าจะมีที่ไหนบ้างที่เปิดมาเป็นที่แรก เรียกได้ว่า มีตำนานเล่าขานมาอย่างยาวนานนั้นเอง…..ตามกันมาเลย

—————————————————————–

โรงเรียนชายแห่งแรก: โรงเรียนขอนแก่นวิทยายน เป็นโรงเรียนประจำจังหวัดขอนแก่นแห่งแรก ก่อตั้งขึ้นเมื่อปี 2440-125 ปี ก่อน โดยนายกิจจการี (จีน ปิยรัตน์) ข้าหลวงกำกับราชการเมืองขอนแก่น ร่วมกับพระนครศรีบริรักษ์ เจ้าเมืองขอนแก่น-ท่านแรก และอุปฮาด (ท้าวหนูหล้า สุนทรพิทักษ์) จัดตั้งโรงเรียนชั้นมูลศึกษาขึ้น ตามแนวนโยบายด้านการศึกษาของกรมธรรมการ โดยเป็นโรงเรียนตัวอย่างประจำเมืองขอนแก่น ให้ชื่อว่า “โรงเรียนขอนแก่น (ชาย)” ปัจจุบัน คือ โรงเรียนขอนแก่นวิทยายน ปรับเป็นโรงเรียน ประเภทสหศึกษา

โรงเรียนหญิงแห่งแรก: โรงเรียนกัลยาณวัตร เดิมเป็นที่สาธารณะในเขตตำบลพระลับ อำเภอพระลับ จังหวัดขอนแก่น ผู้ว่าราชกาลจังหวัดขอนแก่น พระพิศัยสิทธิกรรม (จีน ปิยะรัตน์) ในสมัยนั้น ใช้เป็นที่ปลูกบ้านพักข้าราชการ และเป็นสโมสรเสือป่าในเวลาต่อมา เมื่อกองเสือป่ายุบ หลวงราษฎร์ธุระกิจ (โสฬส อินทรกำแหง) นายอำเภอพระลับ จึงขอตั้งเป็นโรงเรียนประถมศึกษา ชื่อโรงเรียนประชาบาล ตำบลพระลับ 5 (สวนหลวง) โดยเปิดทำการสอนเมื่อปี 2474-91 ปี ก่อน ต่อมาจึงได้เปลี่ยนชื่อเป็น “โรงเรียนสตรีอำเภอพระลับ 2 (สวนหลวง)” รับเฉพาะนักเรียนหญิง เปิดสอนถึงระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ต่อมาในปี 2479-86 ปี ก่อน กระทรวงธรรมการ ยกฐานะให้เป็นโรงเรียนรัฐบาล ให้ชื่อว่า “โรงเรียนสตรีประจำจังหวัดขอนแก่น”

ต่อมาในปี 2483-82 ปี ก่อน เปลี่ยนชื่อเป็น “โรงเรียนสตรีขอนแก่นกัลยาณวัตร” โดยปัจจุบัน โรงเรียนกัลยาณวัตรเป็นโรงเรียนสหศึกษา

มหาวิทยาลัยแห่งแรก: มหาวิทยาลัยขอนแก่น เป็นอุดมศึกษาสถานแห่งแรก ของจังหวัดขอนแก่น และยังเป็นมหาวิทยาลัยแห่งแรกของภาคตะวันออกเฉียงเหนือ มีการเตรียมการก่อสร้างอย่างจริงจัง ในยุครัฐบาล ฯพณฯ จอมพลสฤษดิ์ ธนะรัชต์ ในขณะที่เริ่ม พัฒนาภูมิภาคส่วนนี้ของประเทศ เมื่อปี 2505 การลงมือก่อสร้างเริ่มขึ้นในปี 2507-58 ปี ก่อน โดยมีมติจัดตั้งสถาบันการศึกษาชั้นสูง ด้านวิศวกรรมศาสตร์และเกษตรศาสตร์ขึ้นที่ บ้านสีฐาน จังหวัดขอนแก่น และเสนอชื่อสถาบันนี้ว่า มหาวิทยาลัยภาคตะวันออกเฉียงเหนือ มีชื่อเป็นภาษาอังกฤษว่า Khon Kaen Institute of Technology มีชื่อย่อ K.I.T. โดยมีสภาการศึกษาแห่งชาติเป็นผู้รับผิดชอบ

ต่อมาในปี 2508 คณะรัฐมนตรีมีมติให้เปลี่ยนชื่อ เป็น มหาวิทยาลัยขอนแก่น โดยมีพระบรมราชโองการ โปรดเกล้าโปรดกระหม่อม ให้ตราพระราชบัญญัติ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ประกาศในราชกิจจานุเบกษา เมื่อ วันที่ 25 มกราคม 2509 ซึ่งถือเป็นวันสถาปนาของมหาวิทยาลัย โดยพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ เสด็จพระราชดำเนินประกอบพิธีเปิดมหาวิทยาลัย เมื่อวันที่ 20 ธันวาคม ปี 2510

มหาวิทยาลัยขอนแก่น เป็นศูนย์รวมทางความคิด สติปัญญาของสังคม และเป็นศูนย์กลางทางการศึกษาระดับอุดมศึกษาสู่ภูมิภาค ตั้งอยู่บนพื้นที่ซึ่งมีลักษณะเป็นเนินดินลูกคลื่นสีแดง มีชื่อเรียกว่า “มอดินแดง” บนพื้นที่ประมาณ 5,500 ไร่

โรงพยาบาลแห่งแรก: โรงพยาบาลขอนแก่น ตั้งอยู่บนถนนศรีจันทร์ ตำบลในเมือง อำเภอเมืองขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น มีพื้นที่ 56 ไร่ 3 งาน 23.2 ตารางวา ก่อตั้งในปี 2490-75 ปี ก่อน โดยขุนบำรุงรัตนบุรี ผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่น และคณะกรรมการจังหวัดร่วมกับพ่อค้าประชาชน ได้จัดงานประจำปี หาเงินสบทบกองทุนสร้างโรงพยาบาล และเปิดให้บริการอย่างเป็นทางการเมื่อวันที่ 1 มกราคม ปี 2494 เริ่มจากเรือนไม้ชั้นเดียว 3 หลัง ซึ่งเป็นเรือนคนไข้ โรงครัว และโรงเก็บศพ มีแพทย์เพียง 2 คนเท่านั้น ต่อมาได้มีการก่อสร้างอาคารเพิ่มเติมเป็นอาคารชั้นเดียว และสองชั้น จำนวน 4 หลัง เพื่อรองรับผู้ป่วยที่มากขึ้น ในช่วงปี 2500 ถึง ปี 2510 ได้มีการขยายโรงพยาบาลเพื่อรองรับผู้ป่วยที่เพิ่มจำนวนขึ้นอย่างต่อเนื่อง

ปัจจุบันได้ยกระดับเป็นโรงพยาบาลศูนย์ขนาด 1,000 เตียง ดูแลรักษาผู้ป่วยทุกสาขามีศูนย์ความเชี่ยวชาญระดับสูง 5 สาขา ได้แก่ สาขาอุบัติเหตุ สาขาทารกแรกเกิด สาขาโรคมะเร็ง สาขาโรคหัวใจ และ สาขารับบริจาคปลูกถ่ายอวัยวะ

—————————————————————–

ติดตาม “ชีวิตและสินค้า –Life & Products“ กันได้….ในตอนต่อไป
….พบกัน เสาร์ หน้า ว่าเราจะพาไปรู้จัก จังหวัดขอนแก่น ในแง่มุม ไหน อีก นะ..นะ..

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *