อำเภอพล : ร่มรื่น สวนพฤกษศาสตร์: “บึงทุ่งพึงพืด”

คอลัมภ์ประจำ : พบกันทุกวันเสาร์

(เริ่ม เสาร์ที่ 08 พฤษภาคม 2564 เป็นต้นไป)

ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาสินค้า OTOP ขอนแก่น บริหารงาน โดย บริษัท ขอนแก่น โอทอป อินเตอร์เทรดเดอร์ จำกัด มีการปรับปรุงศูนย์ฯ ภายใต้แนวคิดของ““ขอนแก่นโมเดล” คือ ภาครัฐ ร่วมกับ ภาคเอกชน เพื่อการบริหารจัดการ ที่คล่องตัว และคงไว้ซึ่งหลักการ “ธรรมาภิบาล”อย่างมั่นคง อันจะส่งผลดี ต่อทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้อง บังเกิดความยั่งยืน ต่อบ้านเมือง สืบไป

ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาสินค้า OTOP ขอนแก่น เปิดทำการ โฉมใหม่ หลังจากที่มีการปรับปรุง ด้วย “ขอนแก่นโมเดล” เมื่อวันที่ 10 พฤศจิกายน  2563

>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>

ซี่รี่ย์ #22 : อำเภอพล : ร่มรื่น สวนพฤกษศาสตร์: “บึงทุ่งพึงพืด”

( อำเภอลำดับที่ 21 ใน 26 อำเภอ ของจังหวัดขอนแก่น )

เมื่อปี 2331 สมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช ได้โปรดเกล้าให้พระยาจักรีและเจ้าพระยาสุรสีห์ เป็นแม่ทัพไปปราบพระเจ้ากรุงเวียงจันทร์ ที่คิดแข็งเมือง และเอาใจออกจากกรุงธนบุรีในขณะนั้น เมื่อจ้าพระยาทั้งสองเดินทัพผ่านเมืองโคราช (จ.นครราชสีมา) มาถึงเนินดินแห่งหนึ่ง อันเป็นที่ตั้งหมู่บ้านเมืองพลในปัจจุบัน เจ้าพระยาทั้งสองได้หยุดพักทัพที่นี่ เพราะเห็นว่าเป็นชัยภูมิเหมาะสมกว่าที่อื่น มีแหล่งน้ำ ปู ปลา อาหารสมบูรณ์ จึงได้สร้างค่ายประตูหอรบตลอดจนขุดคูคันดินนำล้อมรอบตามหลักยุทธศาสตร์ปัจจุบันคันคูดิน และร่องน้ำยังคงเหลือปรากฎอยู่
ต่อมาเจ้าพระยาทั้งสอง เดินทัพต่อไปยังเมืองหลวงพระบางและเวียงจันทร์ จนได้รับชัยชนะ และค่ายแห่งนี้ถูกทอดทิ้งให้เป็นที่รกร้างว่างเปล่ามาเป็นเวลานาน แต่เนื่องจากที่นี่มีทำเลที่เหมาะสม เพราะติดกับ บึงละเลิงหวาย จึงได้มีผู้คนอพยพมาปลูกบ้านเรือน เพิ่มมากขึ้นเรื่อยๆ จนเป็นหมู่บ้านขนาดใหญ่ จึงได้ชื่อว่า “บ้านเมืองพล”
เดิม เป็นพื้นที่ในอำเภอชนบท จังหวัดขอนแก่น ต่อมาในปี 2457 กระทรวงมหาดไทย ได้พิจารณาแบ่งเขตการปกครองของอำเภอชนบทใหม่ โดยยกฐานะตำบลเมืองพล ให้ เป็นอำเภอ ชื่อว่า “อำเภอพล” มีพื้นที่ราว 872 ตารางกิโลเมตร ห่างจากจังหวัดขอนแก่น 74 กิโลเมตร และ มีประชากรอาศัยอยู่ประมาณ 86,572 คน

—————————————————————–

จากประวัติความเป็นมาอันแสนยาวนาน ของอำเภอเมืองพล จังหวัดขอนแก่น วันนี้สถานที่แรก ที่เราจะพาทุกท่านไปรู้จักก็มีอายุมานานราว 65 ล้านปี….ตามมากันเลย

ป่าโสกผีดิบ : เป็นแหล่งท่องเที่ยวทางธรณีวิทยา ที่สวยงามและสมบูรณ์แบบที่สุดแห่งหนึ่งของภาคอีสาน และทางจังหวัดได้กำหนดให้เป็นแลนด์มาร์คแห่งใหม่ ถูกใจนักท่องเที่ยวชาวไทยและชาวต่างชาติ ยิ่งนัก

ป่าโสกผีดิบ สันนิษฐานว่า เกิดจากการผุผังและการกร่อนของหิน จึงทำให้มีหินรูปร่างแปลกตา มากมาย ประกอบด้วยหินตะกอนของหินทรายเนื้อละเอียด หินทรายแป้งและหินโคลนสีแดงปนน้ำตาล อยู่ในกลุ่มหินโคราช หมวดหินภูทอก วางตัวเอียงเทเล็กน้อยไปทางทิศเหนือ แสดงลักษณะโครงสร้างทางตะกอนวิทยาแบบชั้นเฉียงระดับ เป็นป่าหิน ที่เกิดขึ้นตามธรรมชาติ มากว่า 65 ล้านปี มีลักษณะภูมิประเทศเป็นหินทรายที่ถูกกัดเซาะด้วยลมและฝน รูปร่าง คล้ายแพะเมืองผี ที่จังหวัดแพร่ และยังมีตำนานเล่าขาน กันว่า…

ในช่วงประมาณ ปี 2480 ได้เกิดโรคห่าระบาดในหมู่บ้านใกล้เคียง ผู้คนทยอยป่วยและเสียชีวิตเป็นจำนวนมาก ซึ่งชาวบ้านทำพิธีทางศาสนาส่งดวงวิญญาณไม่ทัน จึงได้พากันนำศพมาทิ้งภายในโสกแห่งนี้ ซึ่งโสก เป็นภาษาอีสานแปลว่า สถานที่ซึ่งเกิดจากการกัดเซาะของกระแสน้ำจนกลายเป็นโสกหรือธารน้ำไหล กระทั่งมีการเรียกต่อๆ กันมาว่า โสกผีดิบ

ศูนย์รวมพรรณไม้ สวนพฤกษศาสตร์: “บึงทุ่งพึงพืด” ตั้งอยู่ ในพื้นที่ของ 2 ตำบล 3 หมู่บ้าน มีเนื้อที่กว่า 1,530 ไร่ ห่างจากตัวอำเภอพลประมาณ 12 กิโลเมตร โดยองค์การสวนพฤกษศาสตร์ กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อม จัดสร้างสวนพฤกษศาสตร์ แห่งนี้ ขึ้นเป็นสาขาในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ โดยมีการสร้างสวนพฤกษศาสตร์แห่งแรกขึ้นแล้ว ที่ อ.แม่ริม จ.เชียงใหม่ ในชื่อ “สวนพฤกษศาสตร์ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์”

มีการให้บริการความรู้ด้านพฤกษศาสตร์ องค์การสวนพฤกษศาสตร์ นโยบายจัดตั้งศูนย์รวมพรรณไม้ เป็นสาขาประจำภูมิภาคต่างๆ ของประเทศขึ้น ซึ่งปัจจุบันมีจำนวน 5 แห่ง ซึ่งหนึ่งในนั้นคือ “บึงทุ่งพึงพืด” แห่งนี้ เป็นศูนย์วิจัย และการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ เพื่อเป็นแหล่งรวบรวมพรรณไม้ประจำถิ่น และเป็นศูนย์สาธิต, ทดลอง การปลูกพืชเศรษฐกิจของภาคตะวันออกเฉียงเหนือ เป็นแหล่ง อนุบาลพันธุ์ไม้ที่หายาก เพื่อทำการขยายพันธุ์ นำคืนสู่ธรรมชาติให้แก่ระบบนิเวศ เป็นศูนย์ให้นักเรียน นักศึกษาจากสถาบันต่าง ๆ และผู้สนใจ ได้เข้าศึกษาธรรมชาติ หรือเข้าเยี่ยมชม และสัมผัสกับธรรมชาติ

พาทุกท่านไปสักการะสิงศักดิ์สิทธิ ที่ชาวอำเภอพล เคารพนับถือกัน พระเจ้าใหญ่ หลวงพ่อศรีปทุม วัดศรีหงษ์ทอง: ตั้งอยู่ที่ บ้านหนองบัว ตำบลโสกนกเต็น เป็นศูนย์รวมของ ชาวอำเภอพล ภายในวัดมีพระพุธรูปองค์ใหญ่ สีขาว จุดไฮไลน์ และในทุกปี คือ เดือน กรกฎาคม ของทุกปี จะมีงานฉลองสมโภชองค์พระเจ้าใหญ่ ซึ่งเป็นกิจกรรมที่ทำให้ชาวอำเภอพล ได้พบปะรวมบุญกันอยู่เป็นประจำ

—————————————————————–

สินค้า จากอำเภอพล จังหวัดขอนแก่น ที่วางจำหน่ายภายใน ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาสินค้าโอทอป ขอนแก่น มีอะไร กันบ้าง………

กลุ่มทอผ้าบ้านชัยเจริญ นำกลุ่มโดย คุณพิศมัย บุปผามาลา วัย 62 ปัจจุบันมีสมาชิกในกลุ่ม จำนวน 30 คน เริ่มก่อตั้งกลุ่ม เมื่อปี 2542 เริ่มจาก การเห็นบรรพบุรุษ ถักทอผ้าไหม ต่อมาจึงอยากเห็นผู้บริโภค มีตัวเลือกในการเลือกซื้อผ้าไหม ที่มีความหลากหลายมากขึ้น จึงลงมือทำ ผ้าไหมของบ้านชัยเจริญ ให้เป็นผ้าไหมย้อมสีธรรมชาติ กลายเป็นเอกลักษณ์เฉพาะของผ้าไหมชัยเจริญ โดยสินค้าของกลุ่มคือ ผ้าไหมมัดหมี่ย้อมสีธรรมชาติ เป็นเอกลักษณ์เฉพาะของบ้านชัยเจริญ มีโทนสี ออกน้ำตาลเเละสีพาสเทล พร้อมกับลวดลายที่เด่นชัด จนทำให้ต้องรอคิวในการสั่งสินค้า และสินค้าอีกชิ้นคือ ตุ๊กตาผ้าเช็ดมือ เป็นการตัดเย็บที่ปราณีต และมีความคงทนสวยงามจากผ้าฝ้ายพื้นเมือง

ผ้าไหมมัดหมี่ : มีเอกลักษณ์เฉพาะตัว จากการย้อมสีธรรมชาติ และลวดลายที่มีเฉพาะจังหวัดขอนแก่น อาทิ ลาย แคนแก่นคูน นอกจากนั้น ผ้าไหม มีความยาว 2 เมตร ต่อผืน มีความละเอียดในการถักทอเพื่อส่งต่อความสวยงามแบบธรรมชาติ ให้แก่ทุกท่านได้สวมใส่ นั้นเอง

ตุ๊กตาผ้าเช็ดมือ : จากผ้าฝ้าย โดยความน่ารักอยู่ที่ตัวตุ๊กตา มีผ้าโพกที่หัว และชุดเดรสของตัวตุ๊กตาที่มีการแหวกข้างจนเกิดความน่ารักให้กับเจ้าตุ๊กตาผ้าเช็ดมือแสนน่ารักนี้ และยังสามารถถอดชุดเดรสของตุ๊กตาออกไปทำความสะอาดได้อีกด้วย

—————————————————————–

ติดตาม “ชีวิตและสินค้า –Life & Products“ กันได้….ในตอนต่อไป
….พบกัน เสาร์ หน้า ว่าเราจะพาไปรู้จัก จังหวัดขอนแก่น ในแง่มุม ไหน อีก นะ..นะ..

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *