“อำเภอแวงน้อย : บึงละหานนา ฟ้าจรดน้ำ”

คอลัมภ์ประจำ : พบกันทุกวันเสาร์

(เริ่ม เสาร์ที่ 08 พฤษภาคม 2564 เป็นต้นไป)

ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาสินค้า OTOP ขอนแก่น บริหารงาน โดย บริษัท ขอนแก่น โอทอป อินเตอร์เทรดเดอร์ จำกัด มีการปรับปรุงศูนย์ฯ ภายใต้แนวคิดของ““ขอนแก่นโมเดล” คือ ภาครัฐ ร่วมกับ ภาคเอกชน เพื่อการบริหารจัดการ ที่คล่องตัว และคงไว้ซึ่งหลักการ “ธรรมาภิบาล”อย่างมั่นคง อันจะส่งผลดี ต่อทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้อง บังเกิดความยั่งยืน ต่อบ้านเมือง สืบไป

ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาสินค้า OTOP ขอนแก่น เปิดทำการ โฉมใหม่ หลังจากที่มีการปรับปรุง ด้วย “ขอนแก่นโมเดล” เมื่อวันที่ 10 พฤศจิกายน  2563

>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>

ซี่รี่ย์ #21/b> :

( อำเภอลำดับที่ 19 ใน 26 อำเภอ ของจังหวัดขอนแก่น )

อำเภอแวงน้อย สภาพเดิม เมื่อกว่าร้อยปีก่อน เป็นหมู่บ้านเล็กๆ ตั้งอยู่ริมหนองน้ำซึ่งมี ต้นแวง ลักษณะคล้ายต้นกกขึ้นอยู่เป็นจำนวนมาก ชาวบ้านจึงตั้งชื่อหมู่บ้านว่า “บ้านแวงน้อย”
ต่อมา เมื่อความเจริญ เดินทางมาถึง ได้เปลี่ยนสภาพ เป็นหมู่บ้านขนาดใหญ่ และเป็นศูนย์กลางการค้าและการคมนาคมของหมู่บ้านต่างๆ ที่กระจายอยู่รายรอบ
ปี 2411 กระทรวงมหาดไทยได้ยกฐานะบ้านแวงน้อยขึ้นเป็นตำบล ต่อมา ปี 2514 กระทรวงมหาดไทยได้ประกาศยกฐานะตำบลแวงน้อยขึ้นเป็นกิ่งอำเภอแวงน้อย และมีพระราชกฤษฎีกา ยกฐานะกิ่งอำเภอแวงน้อย ขึ้นเป็นอำเภอแวงน้อย เมื่อปี 2520
อำเภอเเวงน้อย อยู่ห่างจากตัวเมืองขอนแก่น 96 กิโลเมตร มีพื้นที่ 283.6 ตารางกิโลเมตร และ ประชากรราว 41,921 คน

—————————————————————–

วันนี้….ขอ พาทุกท่านไปรู้จักกับ อำเภอแวงน้อย กับเเหล่งท่องเที่ยวที่มีคุณค่าทางจิตใจของชาวแวงน้อย ยิ่งนัก………

สถานที่แรก เป็นสิ่งศักดิ์สิทธิ์ ประจำอำเภอแวงน้อย เป็นสิ่งรวมใจชาวแวงน้อย คือ เจ้าพ่อหมื่นศรี เจ้าพ่อหลักเมือง เป็นที่สักการะของชุมชน ตั้งอยู่ใกล้ หนองห้วยหาด บึงน้ำขนาดใหญ่ใจกลางชุมชน สร้างความร่มเย็นทางใจ ให้กับผู้อยู่อาศัยและผู้มาเยือน มีประเพณี การจัดพิธีสักการะ เจ้าพ่อหมื่นศรี ในช่วงราว ปลายเดือน ธันวาคม ของทุกปี

บึงละหานนา สืบเนื่องมาจากการขาดแคลนแหล่งน้ำในช่วงฤดูแล้ง ไม่มีน้ำในการทำการเกษตร ด้วยพระมหากรุณาธิคุณ ของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ได้เล็งเห็นถึงปัญหาดังกล่าว จึงหาแนวทางการเก็บน้ำให้อยู่ในพื้นที่ตลอดเพื่อใช้ประโยชน์ในการเพาะปลูก โดยการขุดลอกบึงละหาน ปริมาณดิน 670,320 ลูกบาศก์เมตร พร้อมเกลี่ยทำคันดิน เพื่อให้สามารถเก็บกักน้ำได้มากยิ่งขึ้น สามารถสนับสนุนพื้นที่การเกษตร กว่า 2,500 ไร่ และใช้น้ำเพื่อการอุปโภค-บริโภค เลี้ยงสัตว์และการประมงได้ตลอดทั้งปี
บึงละหานนา เป็นบึงน้ำจืดขนาดใหญ่- 4,000 ไร่ รองรับน้ำจากลำห้วยสายต่างๆ ก่อนที่จะไหลลงแม่น้ำชี เป็นสถานที่พักผ่อนหย่อนใจ ทัศนียภาพที่สวยงาม มีสัตว์น้ำชุกชุม ทั้งยังเป็นแหล่งเพาะพันธ์ปลาน้ำจืดขนาดมหึมา มีปลามากมายหลากหลายชนิด ซึ่งยังก่อให้เกิดวิถีชีวิตต่างๆ ตามมา เช่น การหาปลา การทำส้มปลา ปลาร้า ปลา-จากบึงนี้ ขึ้นชื่อว่าเป็นปลาที่อร่อยที่สุดแหล่งหนึ่งอีกด้วย

วัดจุมพล ตั้งอยู่ที่ตำบลก้านเหลือง อำเภอเเวงน้อย เป็นสถานที่สักการะสังขาร “หลวงปู่วรพรตวิธาน” ท่านมรณภาพ เมื่อวันที่ 20 พฤษภาคม 2544 ปัจจุบันผ่านมาแล้วกว่า 20 ปี แต่สังขารไม่เน่าเปื่อย และยังเป็นสีเขียวมรกต วัดแห่งนี้จึงเป็นศูนย์รวมความศรัทธาชาวพุทธ
“หลวงปู่วรพรตวิธาน” เดิมชื่อ “ พันธ์ ทับงาม” เกิดวันพุธที่ 1 ธันวาคม 2444 ที่บ้านน้ำอ้อม อำเภอเกษตรวิสัย จังหวัดร้อยเอ็ด เรียนหนังสือเก่งมาก จนเจ้าเมืองร้อยเอ็ด ในตอนนั้น ได้ให้ท่านรับราชการเป็นเสมียนประจำตัว จนอายุได้ 16 ปี จึงลาบวช เป็นสามเณร ณ วัดบ้านน้ำอ้อม จนอายุได้ 21 ปี จึงได้อุปสมบทเป็นพระต่อ โดยมี พระครูธรรมสังฆบาล เป็นพระอุปัชฌายมีฉายาว่า “ ติสโส “ เป็นผู้มีวิชาอาคมขลังมาก ร่ำเรียนวิชาอาคมมาจาก 5 อาจารย์ด้วยกัน อาทิ ด้านเมตตามหานิยม, คงกระพันชาตรี, แคล้วคลาด, มหาอุตฯ ป้องกันขับไล่ คุณไสย์ คุณผี คุณคน เป็นต้น
หลวงปู่เคยแสดงปาฏิหาริย์ให้ปรากฏแก่สายตา­ของผู้คนเป็นครั้งแรก คือ เรื่องหลวงปู่เหยียบรถกระดก (ลอยขึ้น) เหตุการณ์เกิดขึ้นเมื่อปี 2503 หลวงปู่จะออกเดินทางจาก อำเภอพล จังหวัดขอนแก่น ด้วยรถโดยสาร เพื่อจะไปจังหวัดร้อยเอ็ด รถคันที่หลวงปู่จะขึ้นเป็นรถสองแถวขนาดใหญ­่ ตามธรรมดาโดยทั่วไปแล้ว พระเณรจะต้องนั่งด้านหน้าติดกับคนขับ เพื่อจะได้ไม่ปะปนกับผู้โดยสารคนอื่น แต่รถคันนี้มีผู้หญิงนั่งเต็มอยู่ด้านหน้า­แล้ว ด้านหลังรถยังพอมีที่นั่งได้ คนขับรถจึงบอกให้หลวงปู่ขึ้นทางท้ายรถ หลวงปู่ก็ได้ปฏิบัติตาม แต่ก่อนจะขึ้นรถหลวงปู่ได้พูดกับคนขับรถว่­า “โยม รถจะไม่เดี่ยงหรือ” (เดี่ยง เป็นภาษาอีสานแปลว่า “กระดก”) คนขับก็บอกว่า “หลวงพ่อนิมนต์ก้าวเหยียบขึ้นได้เลย รถมันไม่เดี่ยงหรอกเพราะรถรับน้ำหนักได้หล­ายตัน” พอคนขับพูดจบ หลวงปู่ก็ก้าวเท้าขึ้นรถ ปาฏิหาริย์ก็เกิดขึ้นทันที ด้านหน้ารถลอยขึ้น คนขับรถเห็นเช่นนั้นถึงกับตกตะลึงจึงกราบน­ิมนต์หลวงปู่มานั่งด้านหน้า โดยให้พวกผู้หญิงไปนั่งด้านหลัง ตั้งแต่นั้นมาสมญานาม “หลวงปู่วรพรตเหยียบรถเดี่ยง” จึงเป็นที่รู้จักกันโดยทั่วไป

—————————————————————–

สินค้า จากอำเภอแวงน้อย จังหวัดขอนแก่น ที่วางจำหน่ายภายใน ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาสินค้าโอทอป ขอนแก่น มีอะไร กันบ้าง………

สินค้าที่บ่งบอกถึงความเป็นวิถีดังเดิมของชาว อำเภอแวงน้อย คือ ผ้าคลุมไหล่ และผ้าพันคอ ฝ้ายภูกระแต ทอมือ และย้อมสีธรรมชาติ ที่หาได้ตามชุมชน
กลุ่มแม่บ้านย้อมสีธรรมชาติภูกระเเต หัวหน้ากลุ่มคือ คุณบงกช ปราบณศักดิ์ วัย 62 ปัจจุบันมีสมาชิกกลุ่ม 14 คน โดยเริ่มทำมาตั้งแต่ปี 2532 ขึ้นทะเบียนเป็นสินค้าโอทอปเมื่อปี 2561 ต่อจากบรรพบุรุษที่ผลิตออกมาเพื่อใช้เองตามบ้านต่างๆ ต่อมา คุณบงกช ปราบณศักดิ์ จึงมีแนวคิดว่าที่จะนำผลิตภัณฑ์ออกสู่สังคม โดยสีธรรมชาติที่ได้นั้น เกิดจาก ต้นมะม่วง จะให้สีเขียวอ่อน, ต้นลิ้นฟ้า จะให้สีเขียวมิ้น และต้นแต้จะให้สีน้ำตาล โดยความเข้ม และเฉดสีต่างๆ ก็ขึ้นอยู่กับ สภาพของน้ำที่ใช้ย้อมด้วย ว่าใช้น้ำฝนหรือน้ำสระ ย้อมจะให้สีที่ต่างกันออกไปอีก นับว่าเป็นภูมิปัญญาดั้งเดิม ของชาวแวงน้อย

ผ้าพันคอภูกระเเต : งานทอจากดอกฝ้ายให้ความอบอุ่น และสีที่เป็นมิตรกับธรรมชาติ รู้สึกอบอุ่นทุกครั้งที่นำมาใช้

ผ้าคลุมไหลภูกระเเต : ผืนใหญ่ ให้ความอบอุ่นได้ทั้งร่างกาย เเละจิตใจ เป็นคุณค่าทางวัฒธรรม ที่ส่งต่อมายังยุคปัจจุบัน

—————————————————————–

ติดตาม “ชีวิตและสินค้า –Life & Products“ กันได้….ในตอนต่อไป
….พบกัน เสาร์ หน้า ว่าเราจะพาไปรู้จัก จังหวัดขอนแก่น ในแง่มุม ไหน อีก นะ..นะ..

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *