Category Archives: WELCOM VISITING ท่านมาเยือน เรายินดี

“กระทรวงมหาดไทยและคณะเข้าเยี่ยมชม และให้กำลังใจการทำงานของศูนย์ฯ”

😍 วันศุกร์ ที่ 8 ตุลาคม 2564 ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาสินค้…

“คณะผู้ตรวจประเมินเมืองไมซ์ซิตี้ – MICE City จากกรุงเทพมหานคร”

😍 วันอังคารที่ 4 ตุลาคม 2564 ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาสินค้…

คณะศึกษาดูงาน โครงการฝึกอบรมนักบริหารงานยุติธรรมระดับสูง “ หลักสูตรการอบรมอัยการพิเศษฝ่าย ” รุ่นที่ 8 เขาเยียมชม ศูนย์ OTOP ขอนแก่น

☺ วันอังคารที่ 14 กันยายน 2564 ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาสิน…