Category Archives: ข่าวสาร

“การคัดเลือกผลิตภัณฑ์ OTOP เพื่อนำมาจัดจำหน่าย ภายในศูนย์ฯ ในรอบที่ ๒ ประจำปี ๒๕๖๕”

ด้วยบริษัท ขอนแก่น โอทอป อินเตอร์ เทรดเดอร์ จำกัด ผู้บร…

ประกาศ….

รับสมัคร นำสินค้าประเภทอาหารเช้า เข้ามาจำหน่าย ในบริเวณ…